No. 4 Middle School in Suzhou New& Hi-Tech District / ARTS Group

0
28

No. 4 Middle School in Suzhou New& Hi-Tech District / ARTS Group

aerial view. Image © Wei Qinvaried corridors. Image © Wei Qintranditional Chinese building elements. Image © Wei Qinsocial space. Image © Wei Qin+ 29